Strony związane z hasłem 'lenze':

 • Regulatory silników prądu stałego »

  Korzystanie z uproszczonego wzoru na wartości stałej czasowej nagrzewania jest słuszne jedynie w założeniu małej gęstości prądu (tj. gdy kA > J2Q0kwoc0S). W przypadku gdy prawa strona nierówności staje się porównywalna z lewą, wartość stałej czasowej nagrzewania będzie zależeć od wartości prądu. W warunkach obciążenia dorywczego praktycznie współczynnik przeciążenia.
  W warunkach pracy przerywanej prąd obciążenia przepływa przez tor prądowy w czasie, po czym następuje przerwa w przepływie prądu o czasie trwania. a następnie ponowny przepływ prądu itd. .
  Podobnie jak przy pracy dorywczej kryterium dopuszczalnego prądu pracy przerywanej Iprz będzie dopuszczalna temperatura toru prądowego, o wartości równej temperaturze dopuszczalnej w stanie ustalonym przy pracy ciągłej.
  Przy dostatecznie dużej liczbie cykli pracy przerywanej nastąpi stan quasi — ustalony, w którym temperatury toru na początku i na końcu kolejnych cykli pracy będą takie same .

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis techniczny o falownikach »

  Przy doborze materiałów stykowych należy brać pod uwagę następujące okoliczności:
  — zmniejszeniu rezystancji zestykowej służy materiał o małej rezystywności, małej twardości, małej grubości warstw nalotowych o małej ich wytrzymałości na niszczenie;
  — przegrzaniu zestyku przeciwdziała materiał o małej szybkości tworzenia warstw nalotowych, niskiej temperaturze rozkładu warstw nalotowych; wreszcie materiał, którego tlenki są nietrwałe (lotne);
  — wartość prądu dopuszczalnego z uwagi na sczepianie zestyków w stanie zamknięcia jest tym większa, im mniejsza jest rezystywność materiału styków, mniejsza ich twardość i wytrzymałość na rozrywanie;
  — odskokom sprężystym przeciwdziała materiał stykowy o małej twardości i małym współczynniku restytucji;
  — wartość prądu załączalnego z uwagi na sczepianie zestyków podczas zamykania jest tym większa, im większe są: gęstość materiału stykowego, jego ciepło właściwe, temperatura topnienia oraz ciepło topnienia;
  — zużycie styków podczas wyłączania maleje, gdy materiał styków charakteryzuje się wysoką temperaturą mięknięcia i topnienia; dużym ciepłem właściwym, ciepłem topnienia i ciepłem parowania;
  — napięcie zapłonowe łuku krótkiego jest tym większe, im materiał styków (elektrod) posiada niższą temperaturę parowania, niższą temperaturę rozkładu tlenków, więcej tlenków lotnych;
  — szybkość ruchu łuku po stykach w poprzecznym polu magnetycznym maleje dla materiałów styków wg kolejności: Ag, Cu, Fe, Al, mosiądz, Pb, nikiel, Cd, C.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falowników »

  Przepływ prądu elektrycznego w torach prądowych aparatów, łuku elektrycznym lub przewodach znajdujących się w obcym polu magnetycznym powoduje powstawanie sił (tzw. sił elektrodynamicznych) działających na przepływające ładunki a więc na tory prądowe, łuk elektryczny lub przewody.
  Można wyróżnić następujące przypadki występowania sił elektrodynamicznych:
  — siły między przewodami prądowymi lub torami prądowymi;
  — siły między przewodami prądowymi i materiałami ferromagnetycznymi (w pobliżu mas ferromagnetycznych);
  — siły występujące na powierzchniach granicznych materiałów o różnej przenikalności magnetycznej.
  W dalszym ciągu tekstu omówiony zostanie przede wszystkim pierwszy z tych przypadków i w krótkim zarysie drugi.
  Wyznaczanie sił i momentów elektrodynamicznych, działających na tory prądowe, opiera się na korzystaniu z równań Biota-Savarta i Lorentza lub z równań Maxwella. Ta druga metoda nadaje się szczególnie do obliczania sił elektrodynamicznych w układach torów prądowych, dla których znane jest analityczne wyrażenie na indukcyjność. Do obliczania sił i momentów elektrodynamicznych działających na prostoliniowe części torów prądowych najwygodniejsze jest korzystanie ze sposobów opartych na równaniach Biota-Savarta i Lorentza.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki serwis »

  Dopuszczalne wartości temperatury są zależne od własności materiału toru, jak również od własności środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie toru. Doświadczenia wykazują, że wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się wytrzymałość mechaniczna materiałów przewodzących . Jako dopuszczalną należy przyjąć temperaturę, przy której zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej jest nieznaczne. Zmniejszenie wytrzymałości zależne jest od sposobu nagrzewania, przy nagrzewaniu krótkotrwałym występuje ono wyraźnie przy wyższych temperaturach. Umożliwia to dopuszczanie wyższych temperatur przy zwarciu niż przy obciążeniu długotrwałym.
  Wzrost temperatury wpływa na wzrost strat dielektrycznych w materiałach izolacyjnych, jak również na obniżenie ich wytrzymałości mechanicznej i utratę plastyczności. Ponadto przy wyższej temperaturze szybciej zachodzą procesy starzeniowe izolacji wykonanej z materiałów organicznych.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z falownikami »

  Przy wstępnym projektowaniu toru prądowego w warunkach zwarciowych można przyjmować orientacyjnie następujące dopuszczalne temperatury:
  — dla torów prądowych wykonanych z miedzi otoczonych izolacją organiczną 250°C,
  — dla torów prądowych wykonanych z aluminium, gołych i izolowanych 200°C,
  — dla torów prądowych wykonanych z miedzi gołych i izolowanych izolacją nieorganiczną 350°C.
  Analizując warunki prądowe występujące w układach elektroenergetycznych można zaobserwować prawidłowość, zgodnie z którą uzyskanie określonych prądów roboczych możliwe jest jedynie przy określonym poziomie prądów zwarciowych, przy czym poziom ten jest zależny od napięcia układu. Prawidłowy dobór aparatów do warunków występujących eksploatacji wymaga więc właściwej korelacji pomiędzy własnościami cieplnymi torów prądowych w warunkach przepływu prądów długotrwałych i zwarciowych tj. określonej zależności pomiędzy znamionowymi prądami ciągłymi i krótkotrwałymi.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Softstarty abb »

  Wspomnieć trzeba o stopach miedzi z cynkiem (Cu-Zn) tj. o mosiądzach. Dzięki dość dobrej konduktywności (ok. 25% konduktywności Cu) i dwukrotnie większej niż dla Cu twardości, celowym jest stosowanie styków mosiężnych współpracujących w zestykach ślizgowych ze stykami miedzianymi dla ograniczenia wycierania styków. Styki mosiężne wykazują względem miedzianych większą odporność na sczepianie podczas zamykania, ale większe zużycie podczas wyłączania; korzystne jest stosowanie ich na elektrody układu gaszeniowego o łuku krótkim.
  Materiały stykowe spiekane wytwarzane są na drodze technologii proszków. I tak spieki srebro-wolfram łączą składniki o bardzo wysokiej konduktywności i bardzo wysokiej temperaturze topnienia. Materiał taki nie nadaje się jednak na styki robocze pracujące bez samooczyszczenia z powodu formowania się już w temperaturze pokojowej powierzchniowej stabilnej warstwy izolacyjnej.
  Spiek miedź-wolfram z uwagi na utlenianie miedzi może pracować jako element zestyku roboczego tylko w oleju. Jest, podobnie jak Ag-W, znakomitym materiałem na styki opalne.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory lenze »

  Źródła ciepła w aparatach elektroenergetycznych
  W aparatach elektroenergetycznych należy się liczyć z występowaniem następujących źródeł ciepła:
  — straty mocy Joulea występujące w torach prądowych aparatów;
  — straty mocy na histerezę i prądy wirowe w czynnych obwodach magnetycznych oraz w metalowych częściach konstrukcji aparatów;
  — straty dielektryczne w izolacji aparatów;
  — straty wywołane dodatkowymi czynnikami.
  Zgodnie z analizą podaną, wartość współczynnika naskórkowości zależna jest od:
  — częstotliwości prądu,
  — rezystancji rozpatrywanego przewodnika,
  — kształtu przekroju przewodnika .
  Dla praktycznych przypadków obliczeń torów prądowych aparatów wartości współczynnika naskórkowości nie przekraczają zazwyczaj 1,1—1,2.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Porównaj falowniki »

  Spowodowane jest to koniecznością obciążenia mechanicznego poszczególnych elementów torów prądowych łączników przy jednoczesnym obciążeniu prądowym tych elementów prądami ciągłymi i krótkotrwałymi o odpowiednich wartościach. W związku z tym wiele spośród stosowanych tu materiałów przewodowych uzyskuje się na drodze specjalnych zabiegów prowadzących np. do uzyskania
  — stopów miedzi z dodatkiem aluminium (brązy aluminiowe) dla zmniejszenia ciężaru odpowiednich elementów przy zachowaniu dużej konduktywności;
  — stopów miedzi z powiększającym wytrzymałość mechaniczną w podwyższonych temperaturach dodatkiem chromu;
  — stopów aluminium o wysokiej wytrzymałości mechanicznej; —mosiądzów i brązów fosforowych.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulacja częstotliwościowa »

  Oddziaływania elektrodynamiczne występują w postaci ciągłego rozkładu sił elementarnych wzdłuż długości toru prądowego podlegającego tym oddziaływaniom. Rozkład taki jest w ogólnym przypadku nieliniowy i tylko w szczególnym przypadku oddziaływania wzajemnie równoległych torów prądowych, z których tor oddziaływujący przyjąć można za nieskończenie długi, jest rozkładem sił elementarnych stałych wzdłuż długości toru.
  W przypadku ogólnym dla ilościowego scharakteryzowania oddziaływania elektrodynamicznego na dany odcinek toru Si z prądem it należy wyznaczyć rozkład obciążeń elektrodynamicznych wzdłuż długości toru, tj. funkcję.
  Wyznaczenie oddziaływań elektrodynamicznych w torach prądowych płaskich, prostoliniowych, j ednowymiarowych
  Płaskie układy torów prądowych podzielić można na trzy grupy:
  — tory wzajemnie równoległe ;
  — tory wzajemnie prostopadłe ;
  — tory skośne .

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sprzedaż falowników »

  Miedź (Cu) jest podstawowym materiałem stykowym — dzięki głównie wysokiej przewodności elektrycznej i względnie niskiej cenie. Główną wadą miedzi jest tworzenie się tlenkowych warstw nalotowych półprzewodzących i izolacyjnych, trwałych również przy wyższych temperaturach. Powyżej temperatury 100°C obserwuje się przyspieszenie w tworzeniu warstw nalotowych i może wystąpić wówczas przegrzewanie zestyku. Przy stosowaniu styków miedzianych zapewnić należy zatem środkami konstrukcyjnymi oczyszczanie styków z warstw nalotowych ', ograniczać temperaturę ich pracy do ok. 100°C, chronić przed przegrzaniem zestyki znajdujące się długotrwale w stanie przewodzenia prądu.
  Aluminium (Al) mimo względnie wysokiej przewodności elektrycznej nie jest dobrym materiałem stykowym z powodu małej twardości i pokrywania się warstwą tlenków o własnościach izolacyjnych, trwałych również w podwyższonej temperaturze.
  Metale czyste trudnotopliwe (W, Mo) charakteryzują się wysokimi temperaturami topnienia i parowania, dużą gęstością i twardością przy względnie dużej konduktywności. Są trudno obrabialne, głównie na drodze metalurgii proszków. W wyższych temperaturach tworzą trwałe nieprzewodzące tlenki.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Wortal o falownikach »

  W budowie aparatów elektroenergetycznych stosowane są następujące podstawowe grupy materiałów, związane ze spełniającymi określone funkcje grupami elementów konstrukcyjnych tych aparatów.
  — materiały konstrukcyjne, używane do budowy konstrukcji wsporczych, osłon, napędów, przekładni itp.;
  — materiały przewodzące, używane do budowy torów prądowych aparatów, łącznie z zestykami i zaciskami przełączeniowymi;
  — materiały elektroizolacyjne, używane do budowy układów izolacyjnych, w tym również układów gaszeniowych odpowiednich łączników;
  — materiały magnetyczne, używane do budowy magnetowodów przekładników, dławików, elektromagnesów.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki 9300 »

  Obliczanie oddawania ciepła przez promieniowanie, konwekcję i przewodnictwo cieplne
  Rozróżnia się trzy rodzaje przekazywania ciepła: przez promieniowanie, konwekcję i przewodnictwo. W poszczególnych przypadkach obliczeniowych torów prądowych aparatów mogą występować wszystkie względnie tylko niektóre z wymienionych rodzajów przekazywania ciepła.
  Przy przekazywaniu ciepła przez materiał przewodzący uwzględnia się jedynie przewodnictwo cieplne. Podobnie odbywa się przekazywanie ciepła przez stały materiał izolacyjny.
  W cieczach przekazywanie ciepła odbywa się głównie przez konwekcję, ale pewną rolę odgrywa również przewodnictwo.
  Z przewodu nagrzanego umieszczonego w powietrzu ciepło jest oddawane do otoczenia przez promieniowanie i konwekcję. Przy różnicy temperatur między ciałem chłodzonym a otaczającym je powietrzem wynoszącej kilkadziesiąt K(jak to ma miejsce przy obliczeniach cieplnych torów prądowych aparatów w warunkach obciążenia ciągłego) udział promieniowania i konwekcji naturalnej w przekazywaniu ciepła jest zbliżony.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Zadajniki sygnałów »

  W technice obliczeniowej aparatów elektrycznych zachodzi często potrzeba przeprowadzania obliczeń cieplnych uzwojeń elektromagnesów. Mogą to być elektromagnesy napędowe (np. do styczników lub wyłączników wn. i nn.), elektromagnesy wyzwala-czy zabezpieczeniowych, pomocniczych itp.
  Uzwojenie elektromagnesu składa się z materiału przewodzącego oraz izolacji (zwojowej i między warstwowej). Ciepło wydzielane w zwojach umieszczonych wewnątrz cewki jest przekazywane na drodze przewodnictwa do powierzchni zewnętrznych uzwojenia, a stąd do otoczenia. Jest oczywiste, że w tych warunkach temperatura wewnątrz cewki będzie wyższa niż na jej powierzchniach zewnętrznych; wewnątrz cewki występuje więc również maksymalna wartość temperatury uzwojenia.
  W przypadku gdy uzwojenie jest osadzone na rdzeniu magnetycznym, część ciepła wydzielonego w uzwojeniu jest przekazywana do otoczenia za pośrednictwem rdzenia . Dla elektromagnesów prądu stałego nie ma potrzeby uwzględniania nagrzania rdzeni w wyniku strat mocy na histerezę i prądy wirowe.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »