Strony związane z hasłem 'przekładnie':

 • Regulatory silników prądu stałego »

  Korzystanie z uproszczonego wzoru na wartości stałej czasowej nagrzewania jest słuszne jedynie w założeniu małej gęstości prądu (tj. gdy kA > J2Q0kwoc0S). W przypadku gdy prawa strona nierówności staje się porównywalna z lewą, wartość stałej czasowej nagrzewania będzie zależeć od wartości prądu. W warunkach obciążenia dorywczego praktycznie współczynnik przeciążenia.
  W warunkach pracy przerywanej prąd obciążenia przepływa przez tor prądowy w czasie, po czym następuje przerwa w przepływie prądu o czasie trwania. a następnie ponowny przepływ prądu itd. .
  Podobnie jak przy pracy dorywczej kryterium dopuszczalnego prądu pracy przerywanej Iprz będzie dopuszczalna temperatura toru prądowego, o wartości równej temperaturze dopuszczalnej w stanie ustalonym przy pracy ciągłej.
  Przy dostatecznie dużej liczbie cykli pracy przerywanej nastąpi stan quasi — ustalony, w którym temperatury toru na początku i na końcu kolejnych cykli pracy będą takie same .

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falowników »

  Przepływ prądu elektrycznego w torach prądowych aparatów, łuku elektrycznym lub przewodach znajdujących się w obcym polu magnetycznym powoduje powstawanie sił (tzw. sił elektrodynamicznych) działających na przepływające ładunki a więc na tory prądowe, łuk elektryczny lub przewody.
  Można wyróżnić następujące przypadki występowania sił elektrodynamicznych:
  — siły między przewodami prądowymi lub torami prądowymi;
  — siły między przewodami prądowymi i materiałami ferromagnetycznymi (w pobliżu mas ferromagnetycznych);
  — siły występujące na powierzchniach granicznych materiałów o różnej przenikalności magnetycznej.
  W dalszym ciągu tekstu omówiony zostanie przede wszystkim pierwszy z tych przypadków i w krótkim zarysie drugi.
  Wyznaczanie sił i momentów elektrodynamicznych, działających na tory prądowe, opiera się na korzystaniu z równań Biota-Savarta i Lorentza lub z równań Maxwella. Ta druga metoda nadaje się szczególnie do obliczania sił elektrodynamicznych w układach torów prądowych, dla których znane jest analityczne wyrażenie na indukcyjność. Do obliczania sił i momentów elektrodynamicznych działających na prostoliniowe części torów prądowych najwygodniejsze jest korzystanie ze sposobów opartych na równaniach Biota-Savarta i Lorentza.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki serwis »

  Dopuszczalne wartości temperatury są zależne od własności materiału toru, jak również od własności środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie toru. Doświadczenia wykazują, że wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się wytrzymałość mechaniczna materiałów przewodzących . Jako dopuszczalną należy przyjąć temperaturę, przy której zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej jest nieznaczne. Zmniejszenie wytrzymałości zależne jest od sposobu nagrzewania, przy nagrzewaniu krótkotrwałym występuje ono wyraźnie przy wyższych temperaturach. Umożliwia to dopuszczanie wyższych temperatur przy zwarciu niż przy obciążeniu długotrwałym.
  Wzrost temperatury wpływa na wzrost strat dielektrycznych w materiałach izolacyjnych, jak również na obniżenie ich wytrzymałości mechanicznej i utratę plastyczności. Ponadto przy wyższej temperaturze szybciej zachodzą procesy starzeniowe izolacji wykonanej z materiałów organicznych.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z falownikami »

  Przy wstępnym projektowaniu toru prądowego w warunkach zwarciowych można przyjmować orientacyjnie następujące dopuszczalne temperatury:
  — dla torów prądowych wykonanych z miedzi otoczonych izolacją organiczną 250°C,
  — dla torów prądowych wykonanych z aluminium, gołych i izolowanych 200°C,
  — dla torów prądowych wykonanych z miedzi gołych i izolowanych izolacją nieorganiczną 350°C.
  Analizując warunki prądowe występujące w układach elektroenergetycznych można zaobserwować prawidłowość, zgodnie z którą uzyskanie określonych prądów roboczych możliwe jest jedynie przy określonym poziomie prądów zwarciowych, przy czym poziom ten jest zależny od napięcia układu. Prawidłowy dobór aparatów do warunków występujących eksploatacji wymaga więc właściwej korelacji pomiędzy własnościami cieplnymi torów prądowych w warunkach przepływu prądów długotrwałych i zwarciowych tj. określonej zależności pomiędzy znamionowymi prądami ciągłymi i krótkotrwałymi.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Softstarty abb »

  Wspomnieć trzeba o stopach miedzi z cynkiem (Cu-Zn) tj. o mosiądzach. Dzięki dość dobrej konduktywności (ok. 25% konduktywności Cu) i dwukrotnie większej niż dla Cu twardości, celowym jest stosowanie styków mosiężnych współpracujących w zestykach ślizgowych ze stykami miedzianymi dla ograniczenia wycierania styków. Styki mosiężne wykazują względem miedzianych większą odporność na sczepianie podczas zamykania, ale większe zużycie podczas wyłączania; korzystne jest stosowanie ich na elektrody układu gaszeniowego o łuku krótkim.
  Materiały stykowe spiekane wytwarzane są na drodze technologii proszków. I tak spieki srebro-wolfram łączą składniki o bardzo wysokiej konduktywności i bardzo wysokiej temperaturze topnienia. Materiał taki nie nadaje się jednak na styki robocze pracujące bez samooczyszczenia z powodu formowania się już w temperaturze pokojowej powierzchniowej stabilnej warstwy izolacyjnej.
  Spiek miedź-wolfram z uwagi na utlenianie miedzi może pracować jako element zestyku roboczego tylko w oleju. Jest, podobnie jak Ag-W, znakomitym materiałem na styki opalne.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktor ślimakowy kątowy »

  Obliczanie oddziaływań elektrodynamicznych w torach prądowych aparatów elektroenergetycznych odnoszone jest z reguły do przypadku występowania w tych torach prądów zwarciowych.
  Zarówno w obwodach prądu stałego jak i prądu przemiennego prądy zwarciowe mają charakter zmienny w funkcji czasu. Należy więc rozpatrzeć wpływ zmian wartości prądu na przebiegi czasowe sił elektrodynamicznych w obwodach prądu przemiennego. Siły działające na tory prądowe zawierają w ogólnym przypadku składowe:
  — nieokresowe, zanikające i niezanikające;
  — okresowe o częstotliwości źródła napięcia, zanikając.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory lenze »

  Źródła ciepła w aparatach elektroenergetycznych
  W aparatach elektroenergetycznych należy się liczyć z występowaniem następujących źródeł ciepła:
  — straty mocy Joulea występujące w torach prądowych aparatów;
  — straty mocy na histerezę i prądy wirowe w czynnych obwodach magnetycznych oraz w metalowych częściach konstrukcji aparatów;
  — straty dielektryczne w izolacji aparatów;
  — straty wywołane dodatkowymi czynnikami.
  Zgodnie z analizą podaną, wartość współczynnika naskórkowości zależna jest od:
  — częstotliwości prądu,
  — rezystancji rozpatrywanego przewodnika,
  — kształtu przekroju przewodnika .
  Dla praktycznych przypadków obliczeń torów prądowych aparatów wartości współczynnika naskórkowości nie przekraczają zazwyczaj 1,1—1,2.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulacja częstotliwościowa »

  Oddziaływania elektrodynamiczne występują w postaci ciągłego rozkładu sił elementarnych wzdłuż długości toru prądowego podlegającego tym oddziaływaniom. Rozkład taki jest w ogólnym przypadku nieliniowy i tylko w szczególnym przypadku oddziaływania wzajemnie równoległych torów prądowych, z których tor oddziaływujący przyjąć można za nieskończenie długi, jest rozkładem sił elementarnych stałych wzdłuż długości toru.
  W przypadku ogólnym dla ilościowego scharakteryzowania oddziaływania elektrodynamicznego na dany odcinek toru Si z prądem it należy wyznaczyć rozkład obciążeń elektrodynamicznych wzdłuż długości toru, tj. funkcję.
  Wyznaczenie oddziaływań elektrodynamicznych w torach prądowych płaskich, prostoliniowych, j ednowymiarowych
  Płaskie układy torów prądowych podzielić można na trzy grupy:
  — tory wzajemnie równoległe ;
  — tory wzajemnie prostopadłe ;
  — tory skośne .

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie Motovario »

  Zasadę działania, własności oraz wszelkie inne cechy niezbędne dla jednoznacznego opisu elektromagnesu pełniącego funkcję siłownika ujawnić można w badaniu wymiany energii z otoczeniem. Siłownik elektromagnetyczny wymienia energię elektryczną ze źródłem prądu zasilającego cewkę i mechaniczną z mechanizmem lub innym układem ciał stanowiącym obciążenie zwory. W efekcie tego procesu obserwuje się zjawisko przetwarzania energii — na ogół elektrycznej w mechaniczną zaś elektromagnes nazywany jest elektromechanicznym przetwornikiem energii o sprzężeniu magnetycznym. Tego rodzaju przetwornikom przypisuje się pojęcia bram, oznaczające miejsca wymiany energii z otoczeniem. Elektromagnesy mają na ogół dwie bramy: elektryczną — uzwojenie i mechaniczną — zworę.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki 9300 »

  Obliczanie oddawania ciepła przez promieniowanie, konwekcję i przewodnictwo cieplne
  Rozróżnia się trzy rodzaje przekazywania ciepła: przez promieniowanie, konwekcję i przewodnictwo. W poszczególnych przypadkach obliczeniowych torów prądowych aparatów mogą występować wszystkie względnie tylko niektóre z wymienionych rodzajów przekazywania ciepła.
  Przy przekazywaniu ciepła przez materiał przewodzący uwzględnia się jedynie przewodnictwo cieplne. Podobnie odbywa się przekazywanie ciepła przez stały materiał izolacyjny.
  W cieczach przekazywanie ciepła odbywa się głównie przez konwekcję, ale pewną rolę odgrywa również przewodnictwo.
  Z przewodu nagrzanego umieszczonego w powietrzu ciepło jest oddawane do otoczenia przez promieniowanie i konwekcję. Przy różnicy temperatur między ciałem chłodzonym a otaczającym je powietrzem wynoszącej kilkadziesiąt K(jak to ma miejsce przy obliczeniach cieplnych torów prądowych aparatów w warunkach obciążenia ciągłego) udział promieniowania i konwekcji naturalnej w przekazywaniu ciepła jest zbliżony.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory kątowe »

  Jak wynika z powyższych wyjaśnień, charakter ruchu cząstek gazu (cieczy) ma istotny wpływ na mechanizm przekazywania ciepła z ciała chłodzonego. Przy przepływie laminarnym ilość przekazanego ciepła zależy od współczynnika przewodności cieplnej gazu (cieczy). Natomiast przy przepływie turbulentnym intensywność wymiany ciepła wyznaczają głównie opory cieplne warstwy granicznej (o przepływie laminarnym), gdyż wymiana ciepła w obszarze przepływu turbulentnego występuje znacznie łatwiej. Im cieńsza jest więc warstwa graniczna, tym lepsze są warunki wymiany ciepła. Proces wymiany ciepła przez konwekcję zależy również od fizycznych właściwości gazu (cieczy). Istotny wpływ mają tu: współczynnik przewodności cieplnej, pojemność cieplna, masa właściwa, lepkość dynamiczna .
  Współczynnik przewodności cieplnej decyduje o ilości ciepła która może być przekazana przez warstwę graniczną (o przepływie laminarnym). Pojemność cieplna nie odgrywa znacznej roli w stanie cieplnie ustalonym, natomiast wartość jej jest bardzo istotna przy gwałtownym nagrzewaniu torów prądowych w stanach cieplnie nieustalonych. Lepkość (gazu, cieczy) wywiera istotny wpływ na prędkość ruchu cząstek.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Zadajniki sygnałów »

  W technice obliczeniowej aparatów elektrycznych zachodzi często potrzeba przeprowadzania obliczeń cieplnych uzwojeń elektromagnesów. Mogą to być elektromagnesy napędowe (np. do styczników lub wyłączników wn. i nn.), elektromagnesy wyzwala-czy zabezpieczeniowych, pomocniczych itp.
  Uzwojenie elektromagnesu składa się z materiału przewodzącego oraz izolacji (zwojowej i między warstwowej). Ciepło wydzielane w zwojach umieszczonych wewnątrz cewki jest przekazywane na drodze przewodnictwa do powierzchni zewnętrznych uzwojenia, a stąd do otoczenia. Jest oczywiste, że w tych warunkach temperatura wewnątrz cewki będzie wyższa niż na jej powierzchniach zewnętrznych; wewnątrz cewki występuje więc również maksymalna wartość temperatury uzwojenia.
  W przypadku gdy uzwojenie jest osadzone na rdzeniu magnetycznym, część ciepła wydzielonego w uzwojeniu jest przekazywana do otoczenia za pośrednictwem rdzenia . Dla elektromagnesów prądu stałego nie ma potrzeby uwzględniania nagrzania rdzeni w wyniku strat mocy na histerezę i prądy wirowe.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory »

  Rozwiązanie analityczne obwodu nieliniowego jest na ogół skomplikowane, wiąże się z przybliżonym opisem analitycznym charakterystyk elementów, tj. ich charakterystyk magnesowania, łub wymaga zastosowania przybliżonych metod rozwiązania układu równań nieliniowych. Dlatego też w praktyce analizy obwodów magnetycznych nieliniowych stosuje się prawie wyłącznie metody graficzne. W licznych przypadkach pozwalają one na wyznaczenie:
  — zastępczych charakterystyk magnesowania dwójników pasywnych;
  — charakterystyk zewnętrznych części zasilającej obwodu, traktowanej jako źródło zastępcze.
  Metody graficzne są proste w odniesieniu do obwodów o oczkach połączonych kaskadowo, tzn. takich w których każde z oczek ma wspólne gałęzie najwyżej z dwoma, niestykającymi się oczkami. Schematy większości obwodów magnetycznych elektromagnesów spełniają taki warunek lub ze względu na symetrię można je do takiej formy sprowadzić.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory kątowe »

  Stosując teorię podobieństwa do zjawisk fizycznych opisanych określonymi równaniami matematycznymi ustala się tzw. kryteria podobieństwa, przedstawiające wymagane związki pomiędzy wielkościami fizycznymi charakteryzującymi dane zjawisko.
  Przy projektowaniu torów prądowych mogą występować przypadki, gdy ciepło przekazywane jest przez stosunkowo cienką warstwę cieczy bądź gazu. Przy bardzo cienkiej warstwie ciepło jest przekazywane praktycznie jedynie na drodze przewodnictwa cieczy lub gazu . Przy większej grubości warstwy cieczy (gazu), a w procesie przekazywania ciepła uczestniczyć będzie również konwekcja. Obliczenia przeprowadza się wówczas jak dla wymiany ciepła na drodze przewodnictwa, z tym, że do obliczenia w miejsce współczynnika przewodności cieplnej cieczy (gazu) wprowadza się tzw. równoważny współczynnik przewodności uwzględniający oba mechanizmy przekazywania ciepła.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory ślimakowe »

  W podanych dotąd wzorach na siły i momenty elektrodynamiczne zakładano skupienie prądów oraz wzdłuż osi torów prądowych. W związku z tym obliczanie indukcji magnetycznej przeprowadzano wzdłuż osi toru, co odpowiada założeniu jednowymiarowości toru.
  W układach rzeczywistych założenia te nie są spełnione i w niektórych przypadkach konieczne jest wprowadzenie do wzorów odpowiednich modyfikacji lub współczynników korekcyjnych.
  A. W przypadku oddziaływania elektrodynamicznego dwóch przewodów równoległych o przekroju kołowym, siły między przewodami są takie, jak przy założeniu jednowymiarowości przewodów.
  B. Dla układu dwóch przewodów równoległych o przekroju prostokątnym występuje wzrost (lub zmalenie) rzeczywistych wartości sił, proporcjonalny do wartości współczynnika Dwighta.
  — wytrzymałości elektrodynamicznej torów i przewodów szynowych w obwodach niskonapięciowych;
  — wytrzymałości elektrodynamicznej przewodów wielo paskowych.
  C. W przypadku układów pędowych zawierających zestyki pomija się oddziaływanie elektrodynamiczne na długości zestyku z racji braku informacji ilościowych o rozpływie prądu między stykami zestyku .
  D. Układy pętlowe nie zawierające zestyków rozwiązuje się (w przybliżeniu) wprowadzając w miejscu zagięcia toru odstęp równy tzw. średniemu geometrycznemu (od samego siebie); odstęp ten wynika z analizy wpływu rozkładu strug prądowych w przekroju rzeczywistym na wartość sił elektrodynamicznych.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »