Strony związane z hasłem 'silniki elektryczne':

 • Falowniki invertek »

  Schemat obwodu magnetycznego stanowi obliczeniowy model rzeczywistego pola magnetycznego zbudowany w taki sposób, aby przy zastosowaniu metod analizy obwodów można było wyliczyć te wielkości fizyczne charakteryzujące pole, które wpływają na badane własności elektromagnesu — najczęściej na siłę przyciągania zwory.
  W praktycznej analizie elektromagnesów schemat jest ustalany po to, aby uniknąć wyznaczania pola w związku z czym z powyższej metody skorzystać nie można. Nieznajomość rozkładu pola w momencie konstruowania schematu obwodu magnetycznego sprawia, że konieczne jest stosowanie przybliżeń polegających przede wszystkim na:
  — nie uwzględnianiu w schemacie pewnych rurek strumienia magnetycznego;
  — pomijaniu niektórych strat napięcia magnetycznego;
  — uproszczonym obliczaniu reluktancji pozostałych części przestrzeni objętej przez pole magnetyczne;
  — założeniu uproszczonego obrazu rozkładu pól magnetycznych (np. jednorodnych, płasko równoległych, płaskich osiowosymetrycznych itp.).
  Częstym przybliżeniem jest także założenie nieskończenie wielkiej przenikalności magnetycznej żelaza.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Hitachi L100 »

  Wytrzymałość izolacji gazowej może być wyraźnie zmniejszona w przypadku wystąpienia powierzchniowych wyładowań ślizgowych, dla równoległego układu izolacji stałej i gazowej. Napięcie przeskoku jest wówczas zależne od konfiguracji układu izolacyjnego i powierzchniowych własności dielektrycznych materiału stabgo. Bliższych informacji na ten temat szukać należy w książkach z zakresu materiałoznawstwa elektrycznego i techniki wysokich napięć. Tam też odsyła się Czytelnika po informacje dotyczące własności dielektrycznych izolacji ciekłej (olejowej) i stałej.
  Izolacja doziemna w aparatach wysokiego napięcia musi dodatkowo odpowiadać wymaganiom dotyczącym minimalnej drogi upływu po powierzchni zewnętrznej izolacji. W ten sposób kontroluje się przydatność izolacji do pracy w warunkach zawilgocenia połączonego z zapyleniem (zabrudzeniem). Przepisowe wartości drogi upływu różnicuje się w zależności od typu izolatora przeznaczonego odpowiednio do pracy w warunkach normalnych, zabrudzeniowych i specjalnych.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Sinamics »

  Obliczeniowe projektowanie układów gaszeniowych łączników elektroenergetycznych stanowi jeden z najtrudniejszych problemów elektrotechniki stosowanej i fizyki. Zasadniczą tego przyczyną jest złożoność fizyczna procesu powstawania, podtrzymywania i gaszenia łuku elektrycznego prądu wyłączeniowego w różnorodnych środowiskach i różnorodnych konstrukcyjnie układach gaszeniowych poszczególnych rodzajów łączników elektroenergetycznych, spełniających również funkcje wyłączania.
  Nie istnieją dotąd obiektywne ogólne metody obliczeniowego projektowania jakichkolwiek układów gaszeniowych. Istnieją jedynie sprawdzone drogi postępowania przy rozwiązywaniu takich zadań, w oparciu o analizę jakościową i w pewnych fragmentach ilościową procesu gaszenia łuku elektrycznego oraz badania eksperymentalne. Tą drogą powstają przesłanki do przeliczania układów gaszeniowych czyli projektowania komory gaszeniowej np. na różne wartości prądów wyłączalnych w oparciu o wyniki analiz i badań geometrycznie podobnej komory gaszeniowej (wyjściowej) o określony wartości prądu wyłączalnego. Odnosi się to przede wszystkim do komór gaszeniowych wyłączników pneumatycznych, komór z SF6, komór płytkowych łączników niskonapięciowych (prądu przemiennego), komór gaszeniowych łączników magneto wydmuchowych . Złożonej i wymagającej systematycznego wywodu tematyce projektowania układów gaszeniowych łączników poświęconych jest szereg rozpraw i ujęć monograficznych.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • VACON NXL »

  SF6 posiada charakter elektroujemny (tj. łatwo tworzy ciężkie jony ujemne), stąd jego wytrzymałość dielektryczna np. w polu jednorodnym jest ok. 2,5 razy większa niż powietrza przy tym samym ciśnieniu. SF6 jest szczególnie wrażliwy na wyładowania niezupełne, powodujące jego częściowy rozkład, szkodliwy w skutkach, jak wspomniano wyżej dla niektórych materiałów. Stąd w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabiegać należy o możliwie jednorodne rozkłady pól elektrycznych, w których gaz ten ma spełniać funkcję dielektryka .
  SF6 posiada również bardzo korzystne własności gaszeniowe. Wiąże się to z jednej strony ze względnie niską temperaturą dysocjacji (ok. 2000 K) oraz małą energią jonizacji atomów siarki i fluoru. Zapewnia to dużą konduktancję kanału łukowego a z kolei względnie mała przewodność termiczna siarki i fluoru (duże masy atomowe) zapewniają mimo wysokiej temperatury rdzenia kanału łukowego niskie wartości napięcia łuku.
  Na krawędzi kanału atomy siarki i fluoru łączą się w molekuły o względnie dużej przewodności termicznej i dużej energii jonizacji. W sumie zapewnia to odbiór znacznych ilości energii z kanału łukowego z użyciem małych ilości gazu SF6.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki ie5 »

  Ciała stałe i ciecze, w przeciwieństwie do gazów, silnie pochłaniają energię wypromieniowaną. Ciało które całkowicie pochłania padające na nie promieniowanie nazywane jest ciałem idealnie czarnym. Ciało idealnie czarne (o ile jest nagrzane) promieniuje przy danej temperaturze największą, w porównaniu z innymi nie idealnie czarnymi ciałami, ilość energii.
  Przy promieniowaniu energii cieplnej do otoczenia część energii odbita od ciał nie idealnie czarnych wraca ponownie do ciała promieniującego ciepło. Stąd też wynika potrzeba rozważenia wymiany ciepła między ciałami o różnych temperaturach.
  Zjawisko konwekcji dotyczy wymiany energii cieplnej między ciałem stałym, a gazem lub cieczą znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie ciała stałego. Ściśle biorąc zjawisko wymiany ciepła zachodzi w wyniku jednoczesnego występowania przewodnictwa i konwekcji i jest związane z ruchem gazu (cieczy). Komplikuje to znacznie całe zjawisko, bowiem ruch gazu (cieczy) zależy od sposobu wymuszenia ruchu, fizycznych właściwości ośrodków, kształtu i wymiarów powierzchni ciała stałego itp. W rezultacie konwekcja jest procesem bardzo złożonym, zależnym od znacznej liczby czynników.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Cena falownika LG »

  W budowie aparatów elektroenergetycznych, zwłaszcza łączników najwyższych napięć występuje konieczność stosowania izolatorów wsporczych i osłonowych ceramicznych odznaczających się między innymi dużą wytrzymałością mechaniczną, większą od uzyskiwanej w izolatorach porcelanowych typowych. W tym ostatnim przypadku porcelana składa się z ok. 50% kaolinu lub mulitu, 25% kwarcu jako składnika schudzającego masę oraz 25% skalenia jako topnika.
  W praktyce lepsze wyniki w tym względzie uzyskuje się jednak drogą: — wprowadzania do składu masy na miejsce kwarcu korundu krystalicznego (tlenku glinu), albo — stosowania bardzo drobnego przemiału składników klasycznych masy celem uzyskania w niej dużej zawartości krystobalitu, zapewniającego dużą wytrzymałość mechaniczną.
  Większość wytwórców porcelany o dużej wytrzymałości mechanicznej stosuje pierwszą z tych metod; druga z nich stosowana jest w Japonii.
  Można w przybliżeniu oszacować, że wytrzymałość mechaniczna porcelany uzyskiwanej wspomnianymi metodami jest większa o 50% w stosunku do wytrzymałości porcelany klasycznej.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki VLT 2800 »

  Założenia dla projektanta określonego wyrobu czy układu (aparatu elektroenergetycznego, urządzenia rozdzielczego) obejmują:
  — ustalenia szczegółowe funkcji, do spełnienia której dany wyrób (urządzenia) są przeznaczone;
  — ilościowe uzupełniające założenia szczegółowe związane z obowiązującymi przepisami normalizacyjnymi, szczególnymi życzeniami odbiorców, względami tradycji konstrukcyjnych, względem na dostępność i koszt określonych materiałów i technologii itd.
  — określenie warunków środowiskowych składowania, transportu, montażu, użytkowania.
  Przegląd zagadnień szczegółowych metodyki projektowania.
  Projektowanie nowego urządzenia technicznego, np. aparatu elektroenergetycznego, jest przejawem twórczej zindywidualizowanej działalności konstruktora i sukcesy w tej dziedzinie są z pewnością wynikiem działania ludzi w tym kierunku utalentowanych. Stąd reguły metodyczne mogą mieć tylko charakter tak pomocniczy jak i ogólny. Mogą okazać się dla Czytelnika pożyteczne choćby z uwagi na rekomendacje dotyczące wybranych pozycji piśmiennictwa.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki JX »

  Istotną, bardzo korzystną cechą konstrukcji mechanicznych jest ich sztywność, osiągana nie drogą zwiększenia ciężaru a drogą odpowiedniego kształtowania elementów. Zagadnienia te są przedmiotem szczególnego zainteresowania konstruktorów środków transportu (samoloty, wagony, samochody). Ogólna wskazówka polega tutaj na stosowaniu przede wszystkim odpornych na skręcanie profili zamkniętych (rurowych). W tej sprawie warta polecenia jest monografia.
  W budowie łączników elektroenergetycznych, zwłaszcza przeznaczonych dla dużych częstości łączeń łączników (odbiornikowych) istotną rolę odgrywa wytrzymałość zmęczeniowa elementów. Zagadnienia te, ściśle związane z efektem tzw. karbu, są często niedoceniane przez konstruktorów elektryków. Należy sprawom u Np. w przemyśle szwajcarskim i niemieckim postępowanie takie jest nieodzownym elementem projektowania i wyraża się istnieniem tzw. zeszytu powinności (Pflichtenheft), do którego wnosi się wszelkie uwagi dotyczące nowo opracowywanej konstrukcji, na które odpowiedzieć musi kierownik projektu.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis falowników Danfoss »

  Przerwy izolacyjne aparatów elektroenergetycznych muszą wytrzymywać w czasie nieskończenie długim najwyższe napięcia robocze0, a krótkotrwale przepisowe wartości napięć probierczych krótkotrwałych (udarowych, o częstotliwości przemysłowej, ew. innych).
  Wartość napięcia przeskoku (przebicia) przerwy izolacyjnej przy zadanych (zewnętrznych) warunkach probierczych jest zależna od:
  — rodzaju materiału elektroizolacyjnego (powietrze, SF6, olej mineralny, porcelana, ...);
  — budowy układu izolacyjnego (układ jednorodny, uwarstwiony szeregowo lub równolegle, z wtrącinami lub zanieczyszczeniami, )
  — odstępu i ukształtowania elektrod.
  Największe wartości napięć przeskoku (przebicia) otrzymuje się w układach o polu jednorodnym1 — stąd optymalizacja ukształtowania przerw izolacyjnych polega na poszukiwaniu układu o możliwie dużej jednorodności rozkładu pola, tj. o możliwie dużej wytrzymałości dielektrycznej przerwy.

  Data dodania: 03 04 2015 · szczegóły wpisu »